PIERWSZE URODZINY GLOOWI! KLIKNIJ i sprawdź rabaty!

Autorskie suplementy diety oparte na latach doświadczeń ✦ Wybierz GLOOWI ✦

Regulamin Konkursu

Gloowi

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pt.: „Letni Konkurs”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest PAULA PNIEWSKA-TCHORZEWSKA GLOW UP, NIP 5252728519, ul. Szczęsna, nr 26, Warszawa 02-454
 3. , zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram na profilu pod nazwą @gloowi_suplements.
 5. Konkurs rozpocznie się dnia 22.07.2023 roku o godzinie 10:00 i potrwa do 24.07.2023 do godziny 18:00.
 6. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba w wieku powyżej 13 lat, która posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego do udziału w Konkursie, która jednocześnie:
  a) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) posiada konto w serwisie Instagram,
  c) wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Jury, pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 
 4. Uczestnik Konkursu, przed przystąpieniem do niego, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronie internetowej gloowi.pl. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniającego go do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie i przebieg Konkursu
 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, opisanego w ust. 2 niniejszego §.
 2. Zadanie Konkursowe polega na:
  a) odpowiedzi na pytanie konkursowe “Dlaczego chcesz wygrać nasze suplementy?”;
  b) zaobserwowaniu profilu Instagram Organizatora jakim jest konto @gloowi_suplements;
  c) polubienia oraz udostępnienia postu konkursowego w serwisie Instagram;
  d) wykonanie Zadania Konkursowego jest jednoznaczne z: akceptacją Regulaminu Konkursu udostępnionego przez Organizatora, wyrażeniu zgody na Politykę przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią, z zastrzeżeniem że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym czasie.
 3. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe muszą spełniać ogólne zasady dobrych obyczajów, w tym w szczególności niedopuszczalne jest zamieszczanie odpowiedzi/wpisów/komentarzy, które:
  a) są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  b) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  c) są wulgarne lub obsceniczne,
  d) propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną, lub są w inny sposób naganne,
  e) są reklamą,
  f) są spamem lub niezamówioną informacją handlową,
  g) zawierają treści pornograficzne.
 4. Organizator ma prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie Zadań Konkursowych Uczestników Konkursu, zawierających elementy, o których mowa w ust.  4 niniejszego §, a także gdy Uczestnik Konkursu:
  a) działa przez osobę trzecią,
  b) wykonuje Zadanie Konkursowe z fikcyjnego profilu w serwisie Instagram,
  c) narusza niniejszy Regulamin,
  d) narusza regulamin serwisu Instagram.
 5. Jury, o którym mowa w §5 wyłoni 3 Laureatów Konkursu w ciągu 3 dni od dnia zakończenia (24.07.2023) Konkursu oraz 2 Laureatów z wyróżnieniem.
 6. Wyniki Konkursu zostaną udostępnione w poście na profilu w serwisie Instagram @gloowi_suplements, 
 7. Organizator Konkursu poinformuje Uczestnika Konkursu o przyznanej Nagrodzie poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie Instagram, ustalając adres odbioru osobistego. 

 

 1. Nagrody
 1. Nagrody – Laureaci otrzymają:
  1 miejsce – 3 wybrane suplementy Gloowi + magnez Gloowi + kod rabatowy 15% na zakupy
  2 miejsce – 2 wybrane suplementy Gloowi + magnez Gloowi + kod rabatowy 10% na zakupy
  3 miejsce – 1 wybrany suplement Gloowi + magnez Gloowi + kod rabatowy 10% na zakupy
  Oraz dwa wyróżnienia, za które Laureaci otrzymają: Magnez Gloowi + kod rabatowy 10% na zakupy 
 2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 3. Każdy z Laureatów (5 osób) otrzyma jedną ze wskazanych nagród w pkt.1.
 4. Laureat Konkursu nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią, jednakże może zrzec się prawa do przyznanej Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej. 
 5. W celu przekazania przez Organizatora Nagrody, Laureat Konkursu w ciągu 7 dni od daty opublikowania postu z listą Laureatów, zobowiązany jest przesłać w wiadomości prywatnej dane niezbędne do wysyłki Nagrody (imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, telefon kontaktowy).
 6. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania danych kontaktowych Laureata, o których mowa w ust. 5 niniejszego §.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, w szczególności w przypadku:
  a) podania danych adresowych po upływie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników,
  b) podania błędnych lub niepełnych danych adresowych do przekazania Nagrody, uniemożliwiających zrealizowanie wysyłki,
  c) niepoinformowania należycie Organizatora o zmianie danych adresowych Laureata, co uniemożliwiło doręczenie Nagrody.
 8. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku udokumentowanego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody lub utraty przez Laureata Konkursu prawa do Nagrody, Jury wyłoni kolejnego Laureata, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 Regulaminu. 
 10. Organizator ponosi koszty przesyłki Nagród przyznanych w Konkursie. Dostarczenie Nagrody jest możliwe wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Każdy z Laureatów zobowiązany jest pokryć jednorazowy całościowy koszt za wygrane produkty w kwocie 0,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), który zostanie udokumentowany jako zakup, na paragonie wystawionym przez Organizatora. 
 12. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Prawa autorskie
 1. Poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do opublikowanych wpisów oraz, że nie naruszają one autorskich praw majątkowych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z wykorzystaniem Zadania Konkursowego (opublikowanego wpisu) Uczestnika Konkursu, wynikłych ze złożenia przez niego nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu. 
 2. W sytuacji gdy opublikowany przez Uczestnika Konkursu wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator nabywa od Uczestnika Konkursu, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do opublikowanego wpisu na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d) wprowadzenie do pamięci komputera, wykorzystanie utworu w Internecie,
  e) rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy,
  f) prawo do dokonywania zmian i modyfikacji utworu.
 3. Organizator nabywa także prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego §.

 

 1. Jury Konkursu
 1. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród będzie sprawować Jury.
 2. Jury składa się z dwóch członków, powołanych przez Organizatora, z których jeden z nich pełni rolę Przewodniczącego Konkursu.
 3. Jury wybierze Laureatów Konkursu, wedle własnego uznania, spośród przesłanych odpowiedzi spełniających warunki Zadania Konkursowego.

 

 1. Reklamacje
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu w czasie jego trwania, a także w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres e-mail Organizatora kontakt@gloowi.pl, bądź korespondencyjnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, umieszczając dopisek „Reklamacja Konkursu”.
 3. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz nazwę jego profilu w serwisie Instagram,
  b) wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia,
  c) dokładnej daty zdarzenia,
  d) adres Uczestnika Konkursu, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.
 4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni na adres wskazany w reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego § nie będą rozpatrywane. 

 

 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie wiadomości na adres kontakt@gloowi.pl
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2023 roku.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 3. Regulamin Konkursu wraz z Polityką przetwarzania danych osobowych jest dostępny na stronie internetowej pod adresem gloowi.pl.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram lub Facebook, ani z nim związany.
 5. Wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z nim.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram.
 7. W razie zaistnienia jakichkolwiek sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin, pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw Uczestników Konkursu, o czym poinformuje ich niezwłocznie o tym fakcie. 
 9. Organizator ma prawo do odwołania bądź unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące. 

 

 
 

Polityka przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAULA PNIEWSKA-TCHORZEWSKA GLOW UP, NIP 5252728519, ul. Szczęsna, nr 26, Warszawa 02-454.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie niemożność uczestniczenia w Konkursie.

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres poczty elektronicznej,

adres do korespondencji,

numer telefonu,

nazwę profilu w serwisie Instagram.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania oraz takich, które wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Cel przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

wzięcia udziału w konkursie,

otrzymaniu oraz czynności związanych z wysyłką nagrody,

wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych,

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami oraz zapobieganiu oszustwom.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom:

podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie przepisów prawa,

bankom,

operatorom pocztowym i firmom kurierskim,

podmiotowi świadczącemu usługi kadrowo-płacowe,

podmiotowi świadczącemu usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwem w konkursie.

Uprawnienia

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu:

dostęp do swoich danych osobowych,

poprawiania danych osobowych,

żądania usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

ograniczenia przetwarzania danych,

przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

W każdym czasie może Pani/Pan skontaktować z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formie pisemnej – pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@gloowi.pl.